مددجویان اقامتگاه میهمان گروه تئاتر پاراسایشگاه بودند – آذر 1400

مددجویان اقامتگاه میهمان گروه تئاتر پاراسایشگاه بودند – آذر 1400

مددجویان اقامتگاه میهمان گروه تئاتر پاراسایشگاه بودند – آذر 1400

به دعوت خانم دکتر موحدی مددجویان اقامتگاه میهمان گروه تئاتر پاراسایشگاه بودند و در کنار این عزیزان شب بسیا خوبی را رقم زدند