همايش آمورشي پيشگيري از سرطان -ارديبهشت ١٣٩٧

همايش آمورشي پيشگيري از سرطان -ارديبهشت ١٣٩٧

همايش آمورشي پيشگيري از سرطان -ارديبهشت ١٣٩٧

همايش آمورشي پيشگيري از سرطان با همكاري موسسه خيريه مهيار ،خانه سلامت باشگاه نفت ارديبهشت ١٣٩٧