پختن آش نذری برای افطار ماه مبارک رمضان -اردیبهشت 99

پختن آش نذری برای افطار ماه مبارک رمضان -اردیبهشت 99

پختن آش نذری برای افطار ماه مبارک رمضان -اردیبهشت 99

حضور کارکنان موسسه خیریه مهیار در کنار

همراهان و بیماران مهمان در اقامتگاه مهیار جهت پختن آش نذری برای افطار ماه مبارک رمضان