گزارش عملکرد مهیار در 3 ماهه اول 96

گزارش عملکرد مهیار در 3 ماهه اول 96

واحد مددکاری

فروردین ماه

 • مشاوره پزشکی حضوری 7 نفر به ارزش 7.000.000 ریال
 • تعداد نفرات معرفی شده جهت دندانپزشکی 1 نفر به ارزش 3.000.000 ریال
 • تعداد نفرات معرفی شده جهت روانشناسی 3 نفر به ارزش 3.400.000 ریال
 • تعداد نفرات معرفی شده جهت داروخانه  13آبان 26 نفر به ارزش 69.400.000 ریال
 • تعداد سبد کالا اهدا شده 40 عدد به ارزش 7.750.000 ریال
 • تعداد بن اهدا شده 1 عدد به ارزش 500.000 ریال
 • تعداد تجهیزات پزشکی امانی : در فروردین ماه این آیتم صفر بوده است
 • کمک های نقدی و متفرقه به ارزش 33.900.000 ریال
 • تعداد نفرات شرکت کننده در کلاس ها 70 نفر

اردیبهشت ماه

 • مشاوره پزشکی حضوری 6 نفر به ارزش 6.000.000 ریال
 • تعداد نفرات معرفی شده جهت دندانپزشکی 4 نفر به ارزش 25.300.000 ریال
 • تعداد نفرات معرفی شده جهت روانشناسی 6 نفر به ارزش 4.050.000 ریال
 • تعداد نفرات معرفی شده جهت داروخانه  13آبان 36 نفر به ارزش 80.982.300 ریال
 • تعداد سبد کالا اهدا شده 1 عدد به ارزش 500.000 ریال
 • تعداد بن اهدا شده 4 عدد به ارزش  2.500.000ریال
 • تعداد تجهیزات پزشکی امانی 3 مورد
 • کمک های نقدی و متفرقه به ارزش 23.400.000ریال
 • تعداد نفرات شرکت کننده در کلاس ها 120 نفر

خرداد ماه

 • مشاوره پزشکی حضوری 15 نفر به ارزش 15.000.000 ریال
 • تعداد نفرات معرفی شده جهت دندانپزشکی 8 نفر به ارزش 70.810.000 ریال
 • تعداد نفرات معرفی شده جهت روانشناسی 6 نفر به ارزش 5.900.000 ریال
 • تعداد نفرات معرفی شده جهت داروخانه  13آبان 35 نفر به ارزش 114.734.100ریال
 • تعداد سبد کالا اهدا شده 2 عدد به ارزش 440.000 ریال
 • تعداد بن اهدا شده 1 عدد به ارزش 500.000 ریال
 • تعداد تجهیزات پزشکی امانی 8 مورد
 • کمک های نقدی و متفرقه به ارزش 19.400.000ریال
 • تعداد نفرات شرکت کننده در کلاس ها 30 نفر

سایر برنامه های واحد مددکاری

 • سفر کاشان در اردیبهشت ماه
 • بازدید از باشگاه سوارکاری فرمان آرا در خرداد ماه
 • معرفی 10 مورد بیمار به مراکز مختلف در خرداد ماه
 • کلاسهای برگزار شده آوادرمانی ، مهارت های زندگی ، عسل درمانی ، کمک های اولیه

اجاره استند

فروردین ماه

 • تعداد استندهای اجاره داده شده 6 مورد درآمد حاصله 11.720.000 ریال

اردیبهشت ماه

 • تعداد استندهای اجاره داده شده 34 مورد درآمد حاصله 32.380.000 ریال

خرداد ماه

 • تعداد استندهای اجاره داده شده 31 مورد درآمد حاصله 44.110.000 ریال

عملکرد واحد قلک

فروردین ماه

 • تعداد قلک های تخلیه شده 12 مورد درآمد حاصله 25.869.500 ریال

اردیبهشت ماه

 • تعداد قلک های تخلیه شده 21 مورد درآمد حاصله 23.941.000 ریال

خرداد ماه

 • تعداد قلک های تخلیه شده 45 مورد درآمد حاصله 52.885.950 ریال

عملکرد واحد مالی

فروردین ماه

 • درآمد گزارش شده 137.839.991ریال هزینه گزارش شده 146.001.800 ریال

اردیبهشت ماه

 • درآمد گزارش شده 287.307.249ریال هزینه گزارش شده 355.333.873 ریال

خرداد ماه

 • درآمد گزارش شده 474.248.220ریال هزینه گزارش شده 245.346.382 ریال

عملکرد واحد آموزش /روابط عمومی

 • اخذ غرفه در پارک های فدک و پلیس بمناسبت هفته سلامت از اول تا هفتم اردیبهشت ماه
 • برگزاری نماشنامه خوانی با نام خلاصه ای از زندگی پدرم در 9 اردیبهشت ماه در تماشاخانه پالیزی