بهبودی خانم روزبهانی و برگشت به شهرشان – تیر 99

بهبودی خانم روزبهانی و برگشت به شهرشان – تیر 99

بهبودی خانم روزبهانی و برگشت به شهرشان – تیر 99

سرکار خانم روزبهانی بعد از 5 روز اسکان در اقامتگاه خیریه موسسه مهیار و کسب بهبودی

در تیر 99 ، این اقامتگاه را به قصد شهرشان ، ترک کردند