جلسه سالیانه تحقیقات و پژوهش موسسه مهیار-شهریور 99

جلسه سالیانه تحقیقات و پژوهش موسسه مهیار-شهریور 99

جلسه سالیانه تحقیقات و پژوهش موسسه مهیار-شهریور 99

جلسه سالیانه تحقیقات و پژوهش موسسه مهیار با حضور پزشکان دفتر امور بین الملل

آقای دکتر حاج فتحعلی، آقای دکتر حشمتی، آقای دکتر اطهاری، خانم دکتر مهدیزاده، خانم دکتر پرخیده، خانم دکتر قناتی، سرپرستار خانم

برگزار شد