درحال آماده سازی اقامتگاه جدید – تیر 98

درحال آماده سازی اقامتگاه جدید – تیر 98

درحال آماده سازی اقامتگاه جدید – تیر 98

عکسهای مربوط به آماده سازی اقامتگاه جدید موسسه خیریه مهیار و انتقال بیماران پیوند مغز استخوان و نیازمند به ساختمان جدید (یک ساختمان 5 طبقه با 15 اتاق )