دیدار نوروزی یاران مهیار – فروردین 97

دیدار نوروزی یاران مهیار – فروردین 97

دیدار نوروزی یاران مهیار – فروردین 97

دیدار نوروزی یاران مهیار و  تقدیر از انسانهایی از جنس دل و به نازکی گل
در ۳۰ فروردین ۹۷، مهیار از یاران با وفای خود تقدیر کرد.
یارانی که همیشه خود را جزو فلسفه وجودی مهیار دانسته و کنار او ایستاده اند. یارانی که خدا را از آسمانها به روی زمین آورده اند.