سمینار آموزشی راههای تشخیص و پیشگیری از سرطانهای معده ، مری و ریه – بهمن 96