مراسم افطار و تامین منابع مالی اقامتگاه دوم- اردیبهشت 98

مراسم افطار و تامین منابع مالی اقامتگاه دوم- اردیبهشت 98

مراسم افطار و تامین منابع مالی اقامتگاه دوم- اردیبهشت 98

تصاویر مراسم افطار و تامین منابع مالی اقامتگاه دوم موسسه خیریه مهیار

سپاس از همراهی و حمایت نیکوکاران