بازدید مشاور وزیر بهداشت و مدیرکل سازمان‌های مردم‌ نهاد شهریور 1401

بازدید مشاور وزیر بهداشت و مدیرکل سازمان‌های مردم‌ نهاد  شهریور 1401

بازدید مشاور وزیر بهداشت و مدیرکل سازمان‌های مردم‌ نهاد شهریور 1401

بازدید و دیدار با مددجویان اقامتگاه موسسه خیریه مهیار در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ توسط
مهندس محمودی، مشاور وزیر بهداشت و دبیر کارگروه خیرین و مشارکت‌های مردمی
مهندس حیدری‌پور، مدیرکل سازمان‌های مردم‌ نهاد و خیرین سلامت وزارت بهداشت
و با حضور اعضای هیات مدیره موسسه مهیار