بایگانی دسته بندی برای گزارشات مالی

گزارش صورتهای مالی سال 99

گزارش صورتهای مالی سال 99

گزارش صورتهای مالی سال 98

گزارش صورتهای مالی سال 98

گزارش صورتهای مالی سال 98
گزارش صورتهای مالی سال 97

گزارش صورتهای مالی سال 97

گزارش صورتهای مالی سال 97
گزارش صورتهای مالی – 96

گزارش صورتهای مالی – 96

گزارش عملکرد مهیار در 3 ماهه اول 96

واحد مددکاری فروردین ماه مشاوره پزشکی حضوری 7 نفر به ارزش 7.000.000 ریال تعداد نفرات معرفی شده جهت دندانپزشکی 1 نفر به ارزش 3.000.000 ریال تعداد نفرات معرفی شده جهت روانشناسی 3 نفر به ارزش…