بایگانی دسته بندی برای گزارشات مددکاری

فعالیت های هفته سرطان موسسه خیریه مهیار – 1401

فعالیت های هفته سرطان موسسه خیریه مهیار – 1401

دومین همایش ملی هفته سرطان در بهمن ماه با حضور حداکثری اعضاء شبکه ملی سرطان برگزار شد. از دستاوردهای مهم این همایش میتوان به مواردی همچون جذب پزشکان متخصص همیار ارتباط بیشتر با روابط عمومی…
گزارش خدمات موسسه مهیار آذر و دی  ۱۴۰۱

گزارش خدمات موسسه مهیار آذر و دی ۱۴۰۱

گزارش خدمات موسسه مهیار آبان ۱۴۰۱

گزارش خدمات موسسه مهیار آبان ۱۴۰۱

گزارش خدمات موسسه مهیار مهر 1401

گزارش خدمات موسسه مهیار مهر 1401

گزارش خدمات موسسه مهیار شهریور ۱۴۰۱

گزارش خدمات موسسه مهیار شهریور ۱۴۰۱